Allmänna hyresvillkor

Dessa villkor gäller alla våra fordon om inget annat skriftligen har avtalats. 

Åldersgräns för alla fordon är 20 år och endast Svenskt, Danskt, Norskt och Finskt körkort är giltigt. I hyran ingår 15 mil sedan debiteras varje mil – 28 sek/mil.

1.

Fordonet får nyttjas för normal användning av hyrestagare. Under inga omständigheter får fordonet nyttjas av någon annan person en hyrestagaren. Undantag görs ifall det finns ett skriftligt medgivande av FZC AB. Hyrestagaren är ansvarig att fordonet framförs enbart av person enligt kontrakt. Fordonet får under inga omständigheter lämna Sveriges gränser så länge inget annat är skriftligen överenskommet med FZC AB. Alla våra bilar är utrustade med GPS och data logger. Skulle bilen lämna Sveriges/Danmarks gränser så går det direkt en anmälan till myndigheter. Vid vårdslös körning kommer det att debiteras en avgift på 25.000kr inklusive moms för slitage.

Hyrestagaren är medveten om att hyresavtalet slutar gälla med omedelbar verkan ifall fordonet framförs utanför godkänt område. Hyrestagaren är ansvarig för alla extra kostnader som skulle tillkomma ifall fordonet utan tillåtelse lämnar godkänt område utan ett skriftligt medgivande av FZC AB.

Det är inte tillåtet att

 • att hyra ut fordonet till annan
 • att transportera människor eller varor mot betalning
 • att använda fordonet som starthjälp, bogsera, dra eller flytta andra fordon.
 • att använda fordonet i någon som helst tävligssammanhang.
 • att röka, ha djur eller transportera kemikalier i fordonet.
 • att belasta fordonet över max tillåten vikt, framföra fordonet på underlag som kan åstadkomma någon form av skada.
 • att parkera fordonet i ett område där risk fins för vandalism. Skulle detta ske hämtar FZC AB upp bilen med omedelbar verkan och avgift på 5000 sek inkl moms kommer debiteras hyrestagare.
2.
Hyran för fordonet är specificerad på kvittot hyrestagare fått av FZC AB. Hyrestagare är ansvarig att betala hyran för fordonet tillsammans med eventuellt andra kostnader som är specificerade enligt avtal. Ifall hyran ska betalas av annan en hyrestagare, till exempel juridisk person är inblandad, hyrestagare är fortfarande ansvarig för alla eventuella kostnader genom signatur, för att säkerhetskälla att alla kostnader relaterat till hyran är betalda. FZB AB har rätt till att ta ut deposition av kostnaden för hyran. Full återbetalning sker inom 5-10 bankdagar efter att hyran upphört så länge inga andra kostnader uppstått. FZC AB har rätt till after hyresperioden fakturera kostnader som har uppkommit efter hyran av fordonet. Kostnader för fordonsvätskor så som olja, spolarvätska eller bränsle ingår inte i fordonshyran. FZC AB tillämpar att man hyr bilen fulltankad, FZC AB kommer efter hyrans slut att tanka bilen med den nyttjade volymen bränsle och fakturera hyrestagare. Bokad hyra kan ändras senast 48 timmar efter bokning eller 7 dagar innan fordonet ska hämtas ut, vilket som kommer först. Om avbokning sker inom denna tidsram så kommer hyran att återbetalas med erlagt summa. Avbokningar måste ske till email info@fzcrental.com eller via telefon. Avbokningar eller ändringar som sker utanför detta kommer inte återbetalas. Ifall hyreskostnaden eller avgifter som uppkommit under hyresperioden ska faktureras till kund så har FZB AB rätt till att ta ett en faktureringskostnad på 195 sek inkl moms. Är inte hyressumman eller eventuella extra kostnader betalda i tid så har FZB AB rätt till att ta ut en ränta på gällande reporäntan fastställd av Sveriges Centralbank plus en procentsats på 10%, minimum 195 sek inkl moms.FZB AB har rätt till att ta debitera eventuella påminnelser, fördröjningar eller inkasso kostnader enligt lag. FZB AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyres avtal.

3.

FZB AB kan utan förvarning ställa in avtalet. FZB AB är inte vid inställning av avtal skyldig till att ersätta hyrestagare för kostnader som eventuellt uppkommit på grund av detta under några som helst omständigheter. Skulle FZB AB ställa in hyresavtalet så har hyrestagare rätt till full återbetalning av erlagt hyreskostnad. Ersättningar för eventuella kostnader som kan uppkomma vid eventuella förluster indirekta eller konsekventa ersätts inte under några omständigheter av FZC AB.

4.

FZB AB ansvarar för att fordonet är i ett gott skicka, underhållet enligt service plan och trafiksäkert. Olja, kylarvätska och däcktryck och att rätt bränsle används är enligt tillverkarens föreskrifter. Skulle fordonet under hyrestiden indikera någon form av service meddelande är hyrestagare skyldig att omedelbart informera FZC AB om detta.

5.

Hyrestagare måste omdelbart informera FZC AB om haveri, skador eller stöld om det skulle uppkomma under hyrestiden. Hyrestagare måste observera och lyda eventuella varningsmeddelanden från bilen. Skulle detta ske så kommer FZC AB instruera hyrestagare om eventuella åtgärder. Om försäkringsskador skulle uppkomma så har hyrestagare en skyldighet att inkomma med ett skadepapper till FZC AB. Om stöld av fordon, fordonsnyckel eller skada uppkommit av okänd person, så har hyrestagare en skyldighet att omedelbart göra en polisanmälan på den plats där stöld/skada skett och skicka en kopia till FZC AB. Skulle hyrestagare inte agera enligt reglerna under nummer 5 så är hyrestagare ansvarig för alla kostnader som uppkommer i och med detta.

6.

FZC AB ser till att fordonet är i ett gott fungerade skick. Skulle driftstopp uppkomma under hyrestiden på grund av skicket på fordonet så har hyrestagare rätt till få full erlagt hyresbetalning återbetalad. Undantag görs om FZC AB kan tillhandahålla ett liknande fordon under tiden. Om driftstopp skulle uppkomma på grund av trafik eller skador på vägbana eller stöld som gör det omöjligt att framföra fordonet, så har FZC AB rätt till att avbryta hyresavtalet. Om FZC AB väljer att avbryta avtalet så har FZC AB inte någon skyldighet att återbetala erlagt hyres avgift och kommer under inga omständigheter ersätta eventuella kostnader konsekventa eller inkonsekventa på grund av detta.

7.

Hyrestagaren är ansvarig för avgifter som uppkommer för finansiella böter, så som.

  • Överträdelse av vägtullar
  • Övervikt, tullar
  • Trafik och parkeringsböter som kan uppkomma under hyresperioden.

Om hyrestagaren inte betalar eventuella avgifter/böter innan förfallodag och fakturan går till FZC AB som blir tvungen att betala, så kommer FZB AB att debitera en administrativ kostnad på 1000 sek inkl moms utöver summan för avgiften/boten för varje enskilt fall.

I tillägg så kommer en avgift på 5000 sek inkl moms tas ut av hyrestagere ifall FZC AB måste tillhandahålla Polisen eller andra myndigheter identifikation av hyrestagare eller förare. Det är hyrestagerens ansvar att ha kännedom om lagar och regler i Sverige.

8.

Vid skada eller förlust av fordon så har hyrestagaren skyldighet att omgående meddela försäkringsbolag, FZC AB och göra en Polisanmälan. Hyrestagare är ansvarig för skador och eventuellt förlust av fordonet. Undantag görs vid skador som uppkommer på grund av normalt slitage. Om hyrestagare är ansvarig för skador eller förlust av fordon så är självriskerna enligt punkt 9 nedan. Men om skada uppkommer på grund av att hyrestagare orsakat skada med mening eller grov oaktsamhet så är det ingen gräns för hur stort skadestånds anspråket kan bli.

Hyrestagare är inte ansvarig för skador som uppkommer i samband med normalt slitage eller slitage som varit på fordon vid början av hyresperioden. Hyrestagare är även undantagen ansvar om skadan orsakats av försäkrad tredje part.

9.

Hyrestagare förbinder sig att gå igenom bilen innan hyresperiod börjar tillsammans med FZC AB och anteckna eventuella defekter. Hyrestagare åtar sig att betala kompensation för skador/förlust enligt tabell nedan. Undantag är vid vårdslös körning där självrisken är fullärde av bilen.

  • Skada på fordon/fälg – upp till 20.000 sek inkl moms
  • Trafik försäkring – 10.000 sek inkl moms
  • Inbrott- upp till 10.000 sek inkl moms
  • Stöld – 10.000 sek inkl moms
  • Stöld med nyckel – marknadsvärde av fordon
  • Brand – 10.000 sek inkl moms
  • Glasskada- upp till 5.000 sek inkl moms
  • Bärgning/räddning – upp till 10.000 sek inkl moms

10.

Vid hyrans slut förbinder hyrestagare att återlämna bilen där den hämtades eller eventuellt annan plats ifall överenskommet med FZC AB. Om fordon återlämnas senare en vad avtalstiden är så förbinder sig hyrestagaren att betala ersättning satt till 500 sek inkl moms per påbörjad timme. Vid återlämnande ska fordonet vara i samma skick som det var när hyr perioden startade. Undantaget är normalt slitage och normal smuts. FZC AB och hyrestagare åtagar sig att tillsammans gå igenom bilen vid retur och tillsammans fastställa skicket på bilen. Skulle hyrestagare inte återlämna bilen i skick enligt avtal så åtager sig hyrestagare att betala skälig ersättning för att återställa fordonet i avtalat skick. Användning av fordon utanför hyrestiden är förbjudet och anses vara en kriminell handling som medför ersättnings anspråk.

12.

FZC AB har rätt att avsluta avtalet ifall

  • hyrestagare inte erlägger full betalning för hyresperioden
  • fordonet utsätts för onormal användning eller vid grov oaktsamhet
  • hyrestagaren inte följer detta avtal på något sätt
  • hyrestagarens körkort är indraget
  • hyrestagaren riskerar att försuma FZC AB varumärke

13.

Hyrestagare/förare som bryter mot detta avtal eller åstadkommer någon form av skada till FZC AB kommer som rutin att rapporteras till svarta listan hos Svenska biluthyrarna förbund. Svarta listan delas till alla biluthyrare som rekommendation att inte hyra ut bil till personer på listan. Vid förfrågan av Polismyndigheten kommer FZC AB att förse med information om hyrestagare/förare. Hyrestagare och FZC AB är överens genom signatur på detta avtal att alla data om hyrestagare behandlas på korrekt sätt.

14.

Hyrestagare är medveten om att FZC AB har rätt med omedelbar verkar att avbryta avtalet och återtag fordonet ifall att FZC AB anser att avtalet inte förhålls eller finner någon annan risk med uthyrningen. Detta gäller inte enbart ifall fordonet inte återlämnas inom överenskommen tid eller man brukar fordonet utanför det godkända området. Detta innebär att FCZ AB, myndigheter eller annan part agerande i FZC AB intresse har rätt till återtagande av fordon utan hyrestagare samtycke.