Generelle lejebetingelser

Disse betingelser gælder for alle vores køretøjer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Aldersgrænsen for alle køretøjer er 20 år og kun svenske, danske, norske og finske kørekort er gyldige. Lejen inkluderer 15 miles, derefter opkræves hver mil - 28 sek/mile.

1.

Køretøjet må benyttes til normal brug af lejer. Køretøjet må under ingen omstændigheder bruges af andre end lejeren. Der gøres undtagelser, hvis der foreligger skriftligt samtykke fra FZC AB. Lejer er ansvarlig for, at køretøjet kun føres af personen i henhold til kontrakten. Køretøjet må under ingen omstændigheder forlade Sveriges grænser, så længe intet andet er skriftligt aftalt med FZC AB. Alle vores biler er udstyret med GPS og datalogger. Skulle bilen forlade Sveriges/Danmarks grænser, sker der straks anmeldelse til myndighederne. Ved skødesløs kørsel vil der blive opkrævet et gebyr på SEK 25.000 inklusive moms for slitage.

Lejer er bekendt med, at lejeaftalen ophører med øjeblikkelig virkning, hvis køretøjet føres uden for det godkendte område. Lejer er ansvarlig for alle ekstra omkostninger, der ville blive påført, hvis køretøjet forlader det godkendte område uden tilladelse uden skriftligt samtykke fra FZC AB.

Det er ikke tilladt

 • at leje køretøjet til en anden
 • at transportere personer eller varer mod betaling
 • at bruge køretøjet som starthjælp, trække, trække eller flytte andre køretøjer.
 • at bruge køretøjet i enhver konkurrencesammenhæng.
 • at ryge, have dyr eller transportere kemikalier i køretøjet.
 • at læsse køretøjet ud over den maksimalt tilladte vægt, at køre køretøjet på et underlag, der kan forårsage enhver form for skade.
 • at parkere køretøjet på et område, hvor der er risiko for hærværk. Skulle dette ske, vil FZC AB afhente bilen med øjeblikkelig virkning, og et gebyr på SEK 5.000 inklusive moms vil blive opkrævet hos lejer.
2.
Lejen for køretøjet er angivet på den kvittering, lejeren modtog fra FZC AB. Lejer er ansvarlig for at betale lejen for køretøjet sammen med eventuelle øvrige omkostninger angivet i aftalen. Hvis lejen skal betales af en anden lejer, fx er en juridisk person involveret, er lejer stadig ansvarlig for alle mulige omkostninger gennem underskrift, for at sikre at alle omkostninger forbundet med lejen betales. FZB AB har ret til at opkræve et depositum på lejeprisen. Fuld refusion sker inden for 5-10 bankdage efter lejeophør, så længe der ikke er påløbet andre omkostninger. FZC AB har ret til at fakturere omkostninger afholdt efter leje af køretøjet efter lejeperioden. Omkostninger til køretøjsvæsker såsom olie, sprinklervæske eller brændstof er ikke inkluderet i billejen. FZC AB gælder, at du lejer bilen med fuld tank brændstof, FZC AB vil efter endt udlejning fylde bilen med den brugte mængde brændstof og fakturere lejeren. Booket leje kan ændres senest 48 timer efter booking eller 7 dage før køretøjet skal afhentes, alt efter hvad der kommer først. Sker afbestilling inden for denne tidsramme, refunderes lejen med det indbetalte beløb. Aflysninger skal ske til e-mail info@fzcrental.com eller på telefon. Aflysninger eller ændringer foretaget uden for dette refunderes ikke. Hvis lejeomkostninger eller gebyrer, der er påløbet i lejeperioden, skal faktureres kunden, har FZB AB ret til at opkræve en faktureringsomkostning på SEK 195 inklusive moms. Hvis lejebeløbet eller eventuelle ekstra omkostninger ikke betales rettidigt, har FZB AB ret til at opkræve renter af den aktuelle reporente fastsat af Sveriges Centralbank plus en procentsats på 10 %, minimum SEK 195 inklusive moms. FZB AB har ret at opkræve eventuelle rykkere, forsinkelser eller inkassoomkostninger i henhold til lovgivningen. FZB AB har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne lejeaftale.

3.

FZB AB kan annullere aftalen uden varsel. FZB AB er ikke forpligtet til at godtgøre lejer omkostninger, der under nogen omstændigheder måtte være opstået som følge heraf ved indgåelse af en aftale. Såfremt FZB AB annullerer lejemålet, har lejer ret til fuld tilbagebetaling af den betalte lejeudgift. Godtgørelser for eventuelle omkostninger, der måtte opstå i tilfælde af indirekte tab eller følgetab, refunderes under ingen omstændigheder af FZC AB.

4.

FZB AB er ansvarlig for, at køretøjet er i god stand, vedligeholdt i henhold til serviceplanen og trafiksikkert. Olie, kølevæske og dæktryk samt at der anvendes korrekt brændstof er i overensstemmelse med producentens forskrifter. Skulle køretøjet angive nogen form for servicemeddelelse i lejeperioden, er lejer forpligtet til straks at informere FZC AB herom.

5.

Lejere skal straks informere FZC AB om eventuelle nedbrud, skader eller tyverier, der skulle forekomme i lejeperioden. Lejere skal observere og adlyde eventuelle advarsler fra bilen. Skulle dette ske, vil FZC AB instruere lejer om mulige foranstaltninger. Hvis der skulle opstå forsikringsskader, har lejer pligt til at indsende et skadespapir til FZC AB. Er tyveri af køretøj, køretøjsnøgle eller skade sket af ukendt person, har lejer pligt til straks at indgive politianmeldelse på det sted, hvor tyveriet/skaden er sket, og sende en kopi til FZC AB. Handler lejer ikke efter reglerne under nr. 5, hæfter lejer for alle omkostninger, der følger heraf.

6.

FZC AB sikrer, at køretøjet er i god stand. Skulle der opstå driftsstop i lejeperioden på grund af køretøjets stand, har lejer ret til at få hele lejebetalingen refunderet. Der gøres undtagelser, hvis FZC AB i mellemtiden kan stille et lignende køretøj til rådighed. Hvis der opstår nedetid på grund af trafik eller skader på vejbelægningen eller tyveri, der gør det umuligt at føre køretøjet, har FZC AB ret til at annullere lejeaftalen. Hvis FZC AB vælger at annullere aftalen, har FZC AB ingen forpligtelse til at tilbagebetale det betalte lejebeløb og vil under ingen omstændigheder godtgøre eventuelle konsekvente eller inkonsekvente omkostninger på grund af dette.

7.

Lejer er ansvarlig for afgifter afholdt for økonomiske bøder, som f.eks.

  • Overtrædelse af vejafgifter
  • Overvægt, pligter
  • Færdsels- og parkeringsbøder, der måtte opstå i lejeperioden.

Hvis lejer ikke betaler gebyrer/bøder inden forfaldsdatoen, og fakturaen går til FZC AB, som er tvunget til at betale, vil FZB AB opkræve en administrationsomkostning på SEK 1.000 inklusive moms ud over summen af ​​gebyret/ bøde for hvert enkelt tilfælde.

Derudover vil et gebyr på SEK 5.000 inklusive moms blive opkrævet af lejere, hvis FZC AB skal give politiet eller andre myndigheder identifikation af lejere eller chauffører. Det er lejers ansvar at være opmærksom på love og regler i Sverige.

8.

Ved beskadigelse eller bortkomst af køretøjet har lejer pligt til straks at underrette forsikringsselskabet, FZC AB, og foretage en politianmeldelse. Lejer er ansvarlig for skader og eventuelt tab af køretøjet. Der gøres undtagelser for skader, der opstår på grund af normal slitage. Er lejer ansvarlig for skade eller bortkomst af køretøjet, er selvrisikoen i henhold til punkt 9 nedenfor. Men sker der skade på grund af, at lejer har forvoldt skade med forsæt eller groft uagtsomhed, er der ingen grænser for, hvor stort erstatningskravet kan være.

Lejer er ikke ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med normal slitage eller slitage, der har været på køretøjet ved lejeperiodens begyndelse. Lejere er også fritaget for ansvar, hvis skaden er forårsaget af en forsikret tredjemand.

9.

Lejer forpligter sig til at gennemgå bilen inden lejeperiodens begyndelse sammen med FZC AB og notere eventuelle mangler. Lejer forpligter sig til at betale erstatning for skade/tab i henhold til nedenstående tabel. Undtagelsen er ved skødesløs kørsel, hvor selvrisikoen fuldt ud afholdes af bilen.

  • Skader på køretøj/fælg - op til 20.000 SEK inkl. moms
  • Trafikforsikring - 10.000 kr inkl. moms
  • Indbrud - op til 10.000 SEK inklusiv moms
  • Tyveri – 10.000 SEK inklusive moms
  • Tyveri med nøgle - markedsværdi af køretøj
  • Brand – 10.000 kr inkl moms
  • Glasskade - op til 5.000 kr inkl. moms
  • Bjærgning/redning - op til 10.000 SEK inklusiv moms

10.

Ved lejens afslutning forpligter lejer sig til at aflevere bilen, hvor den er afhentet eller eventuelt et andet sted, hvis det er aftalt med FZC AB. Hvis køretøjet afleveres senere end kontraktperioden, forpligter lejer sig til at betale en kompensation fastsat til SEK 500 inklusive moms pr. påbegyndt time. Ved returnering af køretøjet skal det være i samme stand, som det var, da lejeperioden startede. Undtagelsen er normal slitage og almindelig snavs. FZC AB og lejer forpligter sig til sammen at gennemgå bilen ved tilbagelevering og sammen fastlægge bilens stand. Såfremt lejer ikke afleverer bilen i stand i henhold til aftalen, forpligter lejer sig til at betale en rimelig erstatning for at bringe køretøjet tilbage til aftalt stand. Brug af køretøjer uden for lejeperioden er forbudt og betragtes som en strafbar handling, der medfører erstatningskrav.

12.

FZC AB har ret til at hæve aftalen, hvis det er nødvendigt

  • lejer betaler ikke fuld betaling for lejeperioden
  • køretøjet er udsat for unormal brug eller grov uagtsomhed
  • lejeren ikke overholder denne aftale på nogen måde
  • lejers kørekort frakendes
  • lejeren risikerer at negligere FZC AB-mærket

13.

Lejere/chauffører, der overtræder denne aftale eller forårsager nogen form for skade på FZC AB, vil som rutine blive rapporteret til den svenske biludlejningsforenings sorte liste. Den sorte liste deles med alle biludlejningsfirmaer som en anbefaling om ikke at leje en bil til personer på listen. Efter anmodning fra Politimyndigheden vil FZC AB give oplysninger om lejeren/chaufføren. Lejer og FZC AB er ved at underskrive denne aftale enige om, at alle data om lejer behandles korrekt.

14.

Lejer er bekendt med, at FZC AB har ret til straks at hæve aftalen og tilbagetage køretøjet, hvis FZC AB vurderer, at aftalen ikke er gyldig eller finder anden risiko ved udlejningen. Dette gælder ikke kun, hvis køretøjet ikke afleveres inden for den aftalte tid, eller hvis køretøjet anvendes uden for det godkendte område. Det betyder, at FCZ AB, myndigheder eller andre parter, der handler i FZC AB's interesse, har ret til at tilbagetage køretøjer uden lejerens samtykke.